1. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego jest:
mcm Car Travels Janusz Mroziński
ul. Mokronoska 4
52-407 Wrocław
NIP: 894-109-25-30

2. Sklep internetowy czynny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

3. Składanie i realizacja zamówień

Dane osobowe pobierane są poprzez formularz zarejestrowanego użytkownika, przez co nie trzeba ich podawać ponownie przy każdym zamówieniu.

W przypadku zamówienia złożonego poprzez formularz na stronie internetowej sklepu, jego kopia przesyłana jest również do zamawiającego. Jeżeli zamawiający jej nie otrzyma, oznacza to, że błędnie wpisał swój adres e-mail.

Jeżeli Zamawiający, wypełniając formularz zamówienia poda błędne dane kontaktowe, uniemożliwi tym samym możliwość weryfikacji zamówienia. Zamówienia których weryfikacja będzie niemożliwa, nie zostaną zrealizowane.

Złożone zamówienie, weryfikowane jest za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, w ciągu 1-2 dni roboczych od jego otrzymania. (W przypadku zamówienia złożonego w dni wolne od pracy - sobota, niedziela lub inne święta - jego weryfikacja następuje najbliższego dnia roboczego).
W okresie świąt wielodniowych (Wielkanoc, Boże Narodzenie - Sylwester)
czas oczekiwania na weryfikację i realizację zamówienia może ulec przedłużeniu.

Zamówienie przesyłane jest do Kupującego oraz do Sprzedającego pocztą elektroniczną.  Sprzedający potwierdzi otrzymanie zamówienie Kupującemu.

Po otrzymaniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest je zweryfikować i w razie niejasności powiadomić Sprzedającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałych niezgodnościach.

Zamówienie realizowane jest dopiero po otrzymaniu potwierdzenia mailowego lub telefonicznego od Kupującego, w terminie do 1-2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia.

W wyjątkowych sytuacjach (np.: jeżeli dany produkt nie jest umieszczony na stronie, lub nastąpiła awaria strony) zamówienia przyjmowane są również mailem lub telefonicznie.

Zamówienie w sklepie internetowym w formie "Odbiór Osobisty" nie jest traktowane jako zakup internetowy, lecz jako forma rezerwazji towaru, przy czym faktycznego zakupu badź rezygnacji z niego, dokonuje się we wskazanym salonie sprzedaży.

4. Płatności i koszty wysyłki

Płatność za zamówiony towar można zrealizować przelewem na konto bankowe, lub za pobraniem, co określa Kupujący przy zamawianiu towaru.
Dane do przelewu:
mcm Car Travels Janusz Mroziński
Nr konta: (BZ WBK)
98 1090 2398 0000 0006 0802 6507

Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej "DPD Polska", lub osobistego odbioru w siedzibie lub fili firmy.

Ewentualne koszty wysyłki ustalane są w formularzu podczas składania zamówienia na stronie.

 

WAŻNE !!!


- ŚLEDZENIE PRZESYŁKI MOŻLIWE JEST DZIĘKI INFORMACJI Z NUMEREM LISTU PRZEWOZOWEGO ZAMIESZCZONEGO W PANELU "TWOJE KONTO", ZAKŁADCE "HISTORIA ZAMÓWIENIA", W RUBRYCE "NUMER ŚLEDZENIA", BĄDŹ NA ŻYCZENIE KLIENTA POPRZEZ INFORMACJĘ WYSYŁANĄ NA ADRES MAILOWY LUB PRZEZ SMS


- DOWÓD ZAKUPU (PARAGON LUB FAKTURA) ZAWSZE JEST DOŁĄCZONY DO PACZKI NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ OPAKOWANIA.


- KURIER PO DOSTARCZENIU PRZESYŁKI DO PAŃSTWA MA OBOWIĄZEK ODCZEKANIA 10 MIN., W CZASIE KTÓRYM MACIE PAŃSTWO PRAWO SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ PRZESYŁKI I OGÓLNY STAN SPRZĘTU. W PRZYPADKU PRZESYŁKI "ZA POBRANIEM" SPRAWDZENIE PRZESYŁKI MOŻLIWE JEST DOPIERO PO UREGULOWANIU KURIEROWI NALEŻNOŚCI.


- W PRZYPADKU GDYBYŚCIE STWIERDZILI PAŃSTWO, ŻE SPRZĘT ZOSTAŁ MECHANICZNIE USZKODZONY LUB POSIADA BRAKI, KURIER MA OBOWIĄZEK NATYCHMIASTOWEGO SPISANIA PROTOKOŁU SZKODOWEGO I POZOSTAWIENIA PAŃSTWU JEGO KOPII. UWAGA - ODPOWIEDNI DRUK POWINIEN MIEĆ PRZY SOBIE KURIER, W PRZECIWNYM WYPADKU NALEŻY SPISAĆ ODRĘCZNE OŚWIADCZENIE OPISUJĄCE STAN TOWARU, JEGO ZABEZPIECZEŃ I OPAKOWANIA. OŚWIADCZENIE TAKIE MUSI BYĆ OPATRZONE DATĄ ORAZ PODPISAMI KUPUJĄCEGO ORAZ KURIERA. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH LUB BRAKÓW W PRZESYŁCE BĘDĄ ROZPATRYWANE TYLKO W PRZYPADKU SPISANIA W OBECNOŚCI PRACOWNIKA FIRMY KURIERSKIEJ PROTOKOŁU SZKODOWEGO. W TAKIM PRZYPADKU KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEZWŁOCZNEGO KONTAKTU Z m-c-m, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ 72h OD MOMENTU DORĘCZENIA PRZESYŁKI             

    UWAGA !!!!!

PRZYJĘCIE PRZEZ PAŃSTWA PRZESYŁKI BEZ ZASTRZEŻEŃ POWODUJE WYGAŚNIĘCIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU UBYTKU LUB USZKODZENIA MECHANICZNEGO. JEŻELI NIE WYKONAJĄ PAŃSTWO WSPÓLNIE Z PRZEWOŹNIKIEM PROTOKOŁU SZKODOWEGO NA TĄ OKOLICZNOŚĆ W MOMENCIE ODBIORU PRZESYŁKI DROGA REKLAMACJI ZOSTANIE ZAMKNIĘTA !!!!

 

5. Rezygnacja z zamówienia, zwrot zakupionego towaru

"Sklep Internetowy mcm Car Travels" zastrzega sobie prawo do zmiany cen na niektóre artykuły, oraz wycofania niektórych artykułów ze sprzedaży, dlatego zamówienie złożone poprzez formularz internetowy, nie jest podstawą do reklamacji

Podstawą do reklamacji, jest potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę.

Odbierając zamówiony towar, Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki, oraz jej zgodność z zamówieniem.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi dostarczającemu przesyłkę i w ciągu 24 godzin skontaktować się z przedstawicielem "sklepu internetowego mcm Car Travels" za pośrednictwem poczty e-mail: info@m-c-m.pl lub pod numerem telefonu: 696 292 206 lub 71 36 35 990

Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia bez podania przyczyny, zanim towar zostanie wysłany do Kupującego, lub zwrot do 14 dni od daty zakupu, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym.

Zwrot zamówionego towaru, następuje na koszt Kupującego.

Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu należność za zwracany towar,  w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. (obowiązuje data potwierdzenia otrzymania przesyłki)

Zwrotowi nie podlega towar używany w jakikolwiek sposób.

Ustawowemu zwrotowi nie podlega towar zamówiony w sklepie internetowy w formie "Odbiór Osobisty" (patrz: 3. Składanie i realizacja zamówień)

6. Warunki gwarancji


mcm Car Travels udziela gwarancji na sprawne działanie zakupionych elementów i sprzętu.
Czas trwania umowy gwarancyjnej to 24 miesiące od daty zakupu widocznej na dowodzie sprzedaży.

Firma mcm Car Travels zobowiązuje się bezpłatnie usuwać wady fizyczne sprzętu ujawnione w czasie trwania gwarancji w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego artykułu do wyznaczonego punktu serwisowego.
W wypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych podzespołów z zagranicy, lub odesłania sprzętu do producenta, termin ten może ulec stosownemu przedłużeniu.

Warunkiem przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego w okresie gwarancyjnym, jest dostarczenie kopii dowodu zakupu (paragon lub faktura)

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi dodatkami: śruby, instrukcje, dołączone akcesoria i wyposażenie  itp.
Niedostarczenie w/w komponentów spowoduje niezrealizowanie uprawnień wynikających z gwarancji.
Koszty dostarczenia sprzętu do serwisu oraz jego odbioru po wykonaniu naprawy, ponosi reklamujący.

Reklamujący zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego sprzętu dokładny opis zgłaszanej wady (jej zewnętrzne przejawy, przeciętny czas, po którym występuje/wystąpiła, środowisko wystąpienia), jak również dane kontaktowe osoby korzystającej z artykułu, w celu umożliwienia uzyskania ewentualnych dodatkowych informacji.

W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamowany sprzęt zostaje przyjęty do punktu serwisowego za potwierdzeniem (rewersem), który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu.
W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu jest potwierdzenie nadania przesyłki.
W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy kurierskiej, zgłaszając wadliwy sprzęt do serwisu, Reklamujący zobowiązany jest podać dokładne dane adresowe na które sprzęt ma zostać odesłany po usunięciu usterki.
Dane te należy także dołączyć do przesyłki.
W trakcie serwisowania sprzętu, zmiana danych adresowych klienta nie jest możliwa.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, eksploatacji, transportu i przeładunku, konserwacji sprzętu, używania nie zalecanych przez producenta podzespołów, materiałów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika, jak również uszkodzeń wynikłych na skutek nie stosowania się do załączonej do produktu instrukcji.

Firma mcm Car Travels nie gwarantuje poprawnej pracy zakupionego podzespołu/elementu z wyposażeniem użytkownika; w wypadku połączenia wraz z innym elementem gwarancją objęty jest tylko zakupiony element.

Firma mcm Car Travels nie gwarantuje poprawnej współpracy i kompatybilności nabytego podzespołu
z pozostałym komponentami będącymi w posiadaniu użytkownika pochodzącymi z firm trzecich.

Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w okresie trwania gwarancji w przypadku:

zerwania lub uszkodzenia zastosowanych zabezpieczeń oraz numerów seryjnych sprzętu

napraw, przeróbek i ingerencji dokonanych przez osoby trzecie,

użytkowania, przechowywania i transportu sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

uszkodzeń mechanicznych (pęknięć, ułamań, wgnieceń, zarysowań itp.)

Zastrzega się prawo do przeprowadzenia ekspertyzy reklamowanego towaru.
W przypadku reklamacji sprawnego sprzętu, reklamacji wady nieobjętej gwarancją bądź nie stwierdzenia zgłoszonej wady, pobrana zostanie opłata serwisowa według obowiązującego cennika.
Za dodatkową opłatą serwis może wystawić pisemne sprawozdanie z czynności serwisowych.

Firma mcm Car Travels nie odpowiada za ewentualne straty powstałe w wyniku awarii nabytego sprzętu (awarię urządzeń współpracujących, uszkodzenia elementów trzecich itp.).
Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje roszczenie do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami i ich konsekwencjami (przebywanie sprzętu w serwisie).

Wszelkie czynności obsługowo-konserwacyjne:
czyszczenie, regulacja, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja i montaż wykonywane są odpłatnie, chyba że Sprzedający uzgodni inaczej z Kupującym.

W przypadku reklamowania towaru zakupionego drogą internetową proszę do wysyłanego towaru dołączyć protokół reklamacyjny

Kliknij aby pobrać:
Protokół reklamacyjny

7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Klient "Sklepu internetowego mcm Car Travels", wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością firmy "mcm Car Travels" zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).

Zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy, Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:
sklep@m-c-m.pl lub tel. 71 36 35 990 / kom. 696 292 206